Duplikat Legitymacji i Świadectwa

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności

w Szkole Podstawowej Nr 257

1.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1.W przypadku utratyrodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.do pobrania
w Sekretariacie.
2.Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko
i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.
3.Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu
4.Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

5.W przypadku utratyrodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
6.Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
7.Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
8.Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
9.Załącznik nrdo pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

10.W przypadku utratyrodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
orodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
oroku ukończenia szkoły / klasy.
Załącznik nr 3 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej
13.Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
14.Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
15.Termin wykonania duplikatu do 7 dni jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się
w Szkole.
16.Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
17.Duplikat zawiera:
owyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
• dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
• pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
• datę wystawienia duplikatu,
• podpis dyrektora szkoły,
• pieczęć urzędową.

24.Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
25.W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
26.Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
27.Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 
IV. Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 257 UL.PODRÓŻNICZA 11; 03-111 WARSZAWA; BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 49 1030 1508 0000 0005 5017 9016 –
– z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej;  imię i nazwisko ucznia/absolwenta.

Duplikat legitymacji szkolnej

Duplikat karty rowerowej

Duplikat świadectwa szkolnego

Skip to content